DICTIONARIUM Wörterbuch  deutsch-indonesisch  bahasa jerman indonesia  German Indonesian
German-Indonesian online dictionary    
  

Indonesian German Wordlist
Change to the German Indonesian wordlist

Alphabet 

                          

For more specific choice 

Dictionarium v1.0.2  Direct hit results (KU)


More than one hundred entries were found:
Indonesian Art. German Root
ku  
 
[Kurzform fĂŒr "aku"]  
aku  
kuadrat  
das  
Quadrat  
kuadrat  
kuala  
die  
FlussmĂŒndung  
kuala  
kuala  
der  
Zusammenfluss (zweier FlĂŒsse)  
kuala  
kuali  
die  
Bratpfanne  
kuali  
kuali  
die  
Pfanne  
kuali  
kualifikasi  
die  
Qualifikation  
kualifikasi  
kualitas  
die  
QualitĂ€t  
kualitas  
kuantum  
 
Quantenmechanik  
mekanika  
kuantum  
 
Quant [von lateinisch "quantum"]  
kuantum  
kuas  
der  
Pinsel  
kuas  
kuasa  
das  
AutoritĂ€t  
kuasa  
kuasa  
die  
Kraft  
kuasa  
kuasa  
die  
Energie  
kuasa  
kuasa  
die  
Gewalt [politisch]  
kuasa  
kuasa  
die  
Befugnis  
kuasa  
kuasa  
 
krĂ€ftig  
kuasa  
kuasa  
die  
Macht  
kuasa  
kuasa  
 
mĂ€chtig  
kuasa  
kuasa  
das  
Prestige  
kuasa  
kuasa  
 
stark  
kuasa  
kuasa  
der  
Verwalter  
kuasa  
kuasa  
die  
Vollmacht  
kuasa  
kuasa alam  
die  
Notlage  
kuasa  
kuasa alam  
der  
Notstand  
kuasa  
kuasa hidro elektrik  
die  
HydroelektrizitĂ€t  
kuasa  
kuasa hukum  
die  
Gerichtsbarkeit  
kuasa  
kuasa nuklear  
die  
Kernenergie  
kuasa  
kuasa orang tua  
die  
elterliche Gewalt  
kuasa  
kuasa usaha  
der  
GeschĂ€ftstrĂ€ger  
usaha  
kuasa usaha  
der  
TreuhĂ€nder  
kuasa  
kuasar  
der  
Quasar  
kuasar  
kuat  
 
stark  
kuat  
kuat  
 
krĂ€ftig  
kuat  
kuat semangat  
 
GlĂŒck haben  
semangat  
kuat semangat  
 
magische Kraft besitzen  
semangat  
kuatir  
 
Ă€ngstlich  
khawatir  
kuatir  
 
furchtsam  
khawatir  
kuatir  
 
[siehe "khawatir"]  
khawatir  
kubah  
die  
Kuppel  
kubah  
kubur  
das  
Grab  
kubur  
kubur  
die  
Graböffnung  
kubur  
kubus  
der  
WĂŒrfel  
kubus  
kucing  
die  
Katze  
kucing  
kucing belanda / kucing tapai  
das  
Kaninchen  
kucing  
kucing jalan / kucing hutan  
die  
Wildkatze  
kucing  
kucing jantan  
der  
Kater  
kucing  
kucing liar  
die  
Wildkatze  
kucing  
kucing negeri  
die  
Hauskatze  
kucing  
kucing persia  
die  
Perserkatze  
kucing  
kucup  
der  
[siehe "kecup"]  
kecup  
kuda  
das  
Pferd  
kuda  
kuda balap  
das  
Rennpferd  
kuda  
kuda belang  
das  
Zebra  
kuda  
kuda betina  
die  
Stute  
kuda  
kuda jantan  
der  
Hengst  
kuda  
kuda laut  
das  
Seepferdchen  
kuda  
kuda lumping  
das  
Steckenpferd  
kuda  
kuda lumping  
 
[ein javanisches Spiel mit Pferden aus 
Bambusgeflecht] 
 
kuda  
kuda pacuan  
das  
Rennpferd  
kuda  
kuda putih  
der  
Schimmel [Pferd]  
kuda  
kuda tunggang  
das  
Reitpferd  
tunggang  
kuda tunggang  
der  
Ross  
tunggang  
kuda-kudaan  
das  
Spielzeugpferdchen  
kuda  
kuduk  
das  
Genick  
kuduk  
kue  
der  
Kuchen  
kue  
kue basah  
die  
Torte  
kue  
kue bawang  
der  
Zwiebelkuchen  
kue  
kue kering  
das  
GebĂ€ck  
kue  
kue kering  
die  
PlĂ€tzchen  
kue  
kue kering  
der  
Keks  
kue  
kue kering  
die  
Kekse [Plural]  
kue  
kue-kue  
das  
GebĂ€ck  
kue  
kuis  
das  
Quiz  
kuis  
kuitansi  
 
[siehe "kwitansi"]  
kwitansi  
kukang  
der  
Faulaffe [Loris]  
kukang  
kukatakan  
 
ich sage es  
kata  
kuku  
der  
Huf  
kuku  
kuku  
die  
Kralle  
kuku  
kuku  
der  
Fingernagel  
kuku  
kuku  
der  
Nagel [Finger- oder Fußnagel"]  
kuku  
kuku  
der  
Fußnagel  
kuku  
kukuh  
 
stark  
kukuh  
kukuh  
 
fest  
kukuh  
kukus  
 
dĂ€mpfen [Essen]  
kukus  
kulakan  
der  
Großhandel  
kulakan  
kulat  
der  
Pilz  
kulat  
kulat  
der  
Schimmel  
kulat  
kuli pengangkut barang  
der  
GepĂ€cktrĂ€ger  
angkut  
kuliah  
 
studieren  
kuliah  
kuliah  
die  
Vorlesung [an der UniversitĂ€t]  
kuliah  
kuliah  
die  
Lehrveranstaltung  
kuliah  
kuliah  
der  
Vortrag  
kuliah  
kuliah kerja nyata  
das  
Praktikum  
kuliah  
kuliner  
 
kulinarisch  
kuliner  
kulit  
die  
Haut  
kulit  
kulit  
die  
Rinde  
kulit  
kulit  
die  
Schale  
kulit  
kulit  
das  
Leder  
kulit  
kulit buatan  
das  
Kunstleder  
buat  

Dictionarium v1.0.2