DICTIONARIUM Wörterbuch  deutsch-indonesisch  bahasa jerman indonesia  German Indonesian
Indonesisch deutsches Online-Wörterbuch
  

Indonesisch deutsche Wörterliste
Wechsel zur deutsch indonesischen Wörterliste

Alphabet 

                          

Für eine genauere Auswahl 

Dictionarium v1.0.3  Direkte Treffer-Ergebnisse (AW)


Es wurden 49 Eintragungen gefunden:
IndonesischArt.DeutschStamm
awak  
der  
Körper [javanisch]  
awak  
awak  
 
du [malaiisch]  
awak  
awak kapal  
die  
Mannschaft [militärisch]  
awak  
awak kapal  
die  
Besatzung  
awak  
awak kapal  
die  
Crew  
awak  
awak pesawat  
die  
Besatzung [Flugzeug]  
awak  
awak pesawat  
das  
Flugpersonal  
awak  
awak pesawat terbang  
die  
Flugzeugbesatzung  
awak  
awal  
der  
Anfang  
awal  
awal  
der  
Beginn  
awal  
awal  
der  
Start  
awal  
awal mula  
der  
Ursprung  
awal  
awalan  
die  
Vorsilbe  
awalan  
awalan  
das  
Präfix  
awalan  
awalan verbal  
das  
Verbalpräfix  
awal  
awalnya   
 
anfangs  
awal  
awam  
 
allgemein  
awam  
awam  
 
generell  
awam  
awam  
 
gewöhnlich  
awam  
awan  
die  
Wolke  
awan  
awan  
die  
Bewölkung  
awan  
awang  
der  
Himmelsraum  
awang  
awang-awang  
der  
Luftraum  
awang  
awang-awang  
die  
Lufthülle [meteorologisch]  
awang  
awas  
 
ausschauen  
awas  
awas  
die  
Vorsicht  
awas  
awas  
 
Achtung / Vorsicht  
awas  
awas  
 
paß auf ! [ebenso: "gib acht!"]  
awas  
awas  
 
achtgeben  
awas  
awas  
 
aufpassen  
awas  
awet  
 
dauerhaft  
awet  
awet  
 
vital  
awet  
awet  
 
haltbar  
awet  
awet  
 
unverwüstlich  
awet  
awet  
 
langlebig  
awet  
awet  
 
solide  
awet  
awet  
 
widerstandsfähig  
awet  
awet  
 
zäh  
awet  
awet  
 
lange haltbar  
awet  
awit  
 
dauerhaft  
awit  
awit  
 
vital  
awit  
awit  
 
zäh  
awit  
awit  
 
[siehe "awet"]  
awet  
awit  
 
lange haltbar  
awit  
awur  
 
durcheinander  
awur  
awur  
 
blindlinks  
awur  
awur  
 
aufs Geratewohl  
awur  
awut  
 
nachlässig  
awut  
awut-awutan  
 
chaotisch  
awut  

Dictionarium v1.0.3