DICTIONARIUM Wörterbuch  https://www.facebook.com/dictionarium  deutsch-indonesisch  bahasa jerman indonesia  German Indonesian
Kamus Jerman-Indonesia online       
  

Daftar kata jerman indonesia
Pindah ke daftar kata indonesia jerman

Alfabet 

                          

Untuk pilihan yang lebih persis 

Dictionarium v1.0.4  Hasil pencarian langsung (SC)


Ada lebih dari seratus ribu hasil ditemukan:
Art. Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Kata dasar
 
scannen  
pindai  
pindai  
 
schaben  
mengupas  
kupas  
der  
Schabernack  
kelakar  
kelakar  
 
schäbig  
lusuh  
lusuh  
die  
Schablone  
pola  
pola  
das  
Schach  
catur  
catur  
die  
Schachfigur  
anak catur  
catur  
der  
Schacht  
tambang  
tambang  
die  
Schachtel  
kotak  
kotak  
 
schade  
sayang  
sayang  
 
schade !  
kasihan !  
kasih  
der  
Schädel  
batok kepala  
batok  
der  
Schädel  
 tengkorak  
tengkorak  
die  
Schädelbasis  
dasar tengkorak  
tengkorak  
der  
Schaden  
kerugian  
rugi  
der  
Schaden  
kemelaratan  
melarat  
der  
Schaden  
keambrukan  
ambruk  
der  
Schaden  
kerusakan  
rusak  
der  
Schaden  
melarat  
melarat  
der  
Schaden  
rugi  
rugi  
 
schaden  
merugikan  
rugi  
 
Schaden ersetzen  
menimbulkan  
timbul  
der  
Schadenersatz  
ganti rugi  
rugi  
der  
Schadensersatz  
uang ganti rugi  
ganti  
die  
Schadensersatzsumme  
uang ganti rugi  
uang  
 
schadhaft  
cacat  
cacat  
 
schädigen  
merugikan  
rugi  
die  
Schädigung  
pemincangan  
pincang  
 
schädlich  
berbahaya  
bahaya  
 
schädlich  
merugikan  
rugi  
der  
Schädling  
hama  
hama  
der  
Schadstoff  
bahan pengotor  
bahan  
das  
Schaf  
domba  
domba  
das  
Schaf  
biri-biri  
biri-biri  
das  
Schaf  
kambing domba  
kambing  
der  
Schäfer  
gembala  
gembala  
der  
Schäfer  
penggembala domba  
gembala  
der  
Schäferhund  
anjing gembala jerman  
anjing  
die  
Schäferin  
penggembala domba  
gembala  
 
schaffbar  
bisa  
bisa  
 
schaffen  
mengadakan  
ada  
 
schaffen  
bekerja  
kerja  
 
schaffen  
mencipta  
cipta  
 
schaffen  
menciptakan  
cipta  
 
schaffen  
menjelmakan  
jelma  
 
schaffen  
menjadikan  
jadi  
der  
Schaffner  
kondektur  
kondektur  
die  
Schaffung  
penciptaan  
cipta  
 
Schaffung sozialer Ordnung  
penertiban  
tertib  
der  
Schafskampf  
adu domba  
adu  
die  
Schafswolle  
bulu domba  
bulu  
der  
Schaft  
batang  
batang  
der  
Schakal  
serigala  
serigala  
 
schal  
hambar  
ambar  
 
schal  
cabar  
cabar  
 
schal  
tawar  
tawar  
 
schal  
ambar  
ambar  
 
schal [Getränk]  
adem  
adem  
der  
Schal [langer Schal]  
selendang  
selendang  
die  
Schale  
mangkok  
mangkok  
die  
Schale  
mangkuk  
mangkuk  
die  
Schale  
cangkang  
cangkang  
die  
Schale  
kulit  
kulit  
die  
Schale  
wadah  
wadah  
 
schälen  
mengupas  
kupas  
 
schälen  
mengelupaskan  
kelupas  
das  
Schälen  
menguliti  
kulit  
der  
Schäler  
pemarut  
parut  
das  
Schälgerät  
pemarut  
parut  
die  
Schalheit  
kecabaran  
cabar  
der  
Schall  
bunyi gema  
bunyi  
der  
Schall  
gaung  
gaung  
der  
Schall  
gema  
gema  
der  
Schalldämpfer  
peredam bunyi  
bunyi  
 
schalldicht  
kedap suara  
kedap  
die  
Schallplatte  
piringan hitam  
piring  
die  
Schalotte  
bawang merah  
bawang  
der  
Schalter  
putaran  
putar  
der  
Schalter [z.B. bei der Post, Bank 
oder Bahn] 
 
loket  
loket  
das  
Schaltjahr  
tahun kabisat  
tahun  
der  
Schaltkreis  
sirkuit  
sirkuit  
die  
Schaltung  
peranti penghubung  
hubung  
die  
Schaltung   
sirkuit  
sirkuit  
die  
Schaluppe  
sampan  
sampan  
der  
Schamane  
dukun  
dukun  
der  
Schamane  
cenayang  
cenayang  
der  
Schambereich  
kemaluan  
malu  
 
schämen  
malu  
malu  
das  
Schamhaar  
jembut  
jembut  
die  
Schamlippen [Plural]  
pukas  
pukas  
die  
Schamteile [der Frau]  
liang sanggama  
sanggama  
die  
Schande  
malu  
malu  
die  
Schande  
kecelaan  
cela  
die  
Schande  
noda  
noda  
die  
Schande  
arang di muka /arang di dahi 
arang di kening 
 
arang  
die  
Schande tilgen  
buang arang (di muka)  
buang  
 
schänden  
memperkosa  
perkosa  
 
schändlich  
bercela  
cela  
 
Schanze  
benteng  
benteng  
die  
Schar  
kelompok  
kelompok  

Dictionarium v1.0.4