DICTIONARIUM Wörterbuch  https://www.facebook.com/dictionarium  deutsch-indonesisch  bahasa jerman indonesia  German Indonesian
Kamus Jerman-Indonesia online       
  

Daftar kata indonesia jerman
Pindah ke daftar kata jerman indonesia

Alfabet 

                          

Untuk pilihan yang lebih persis 

Dictionarium v1.0.4  Hasil pencarian langsung (HE)


Ada 63 hasil ditemukan:
Bahasa Indonesia Art. Bahasa Jerman Kata dasar
hebat  
 
prima  
hebat  
hebat  
 
toll  
hebat  
hebat  
 
gewaltig  
hebat  
hebat  
 
klasse  
hebat  
hebat  
 
heftig  
hebat  
hebat  
 
großartig  
hebat  
hebat  
 
furchtbar  
hebat  
hebat  
 
entsetzlich  
hebat  
hebat-hebatan  
 
[siehe "hebat"]  
hebat  
heboh  
der  
Tumult  
heboh  
heboh  
die  
Aufregung  
heboh  
hela  
 
[siehe"menghela"]  
hela  
helai  
der  
Bogen (Papier)  
helai  
helai  
das  
Stück [bei dünnen oder feinen Gegenständen]  
helai  
helai  
das  
Blatt  
helai  
helicak  
die  
Motorradrikscha  
helicak  
helikopter  
der  
Helikopter [kurz: "Heli"]  
helikopter  
helikopter  
der  
Hubschrauber  
helikopter  
helium  
das  
Helium [Ordnungszahl 2 ("He")]  
elemen  
helm  
der  
Helm  
helm  
hemat  
 
sparsam  
hemat  
hemat waktu  
der  
Zeitgewinn  
hemat  
hematoma  
 
Hämatom  
tubuh  
hembus  
 
hauchen  
hembus  
hembusan  
das  
Blasen  
hembus  
hembusan  
 
Wehen  
hembus  
hembusan  
 
Luftbewegung  
hembus  
hembusan napas  
der  
Atemzug  
hembus  
hembusan napas  
der  
Atemhauch  
hembusan  
hembusan napas  
der  
Hauch  
hembusan  
hempas  
 
[siehe "mengempaskan"]  
hempas  
hendak  
 
wünschen  
hendak  
hendak  
 
wollen  
hendak  
hendaknya  
 
man möge  
hendak  
hendaknya  
 
hoffentlich  
hendak  
hendaknya  
 
bitte  
hendak  
henep  
der  
Hanf  
henep  
hening  
 
klar  
hening  
hening  
 
rein  
hening  
hening  
 
still  
hening  
hening cipta  
die  
Schweigeminute  
hening  
hening cipta  
die  
Gedenkminute  
hening  
henti  
 
stehenbleiben  
henti  
henti  
 
anhalten  
henti  
henti  
 
halten  
henti  
henti  
 
stoppen  
henti  
henti  
 
zum Stillstand kommen  
henti  
heran  
 
verwundert  
heran  
heran  
 
erstaunt  
heran  
heran  
 
befremdet  
heran  
heran  
 
überrascht  
heran  
heran  
 
überraschend  
heran  
heran akan  
 
befremdet über  
heran  
herbal  
die  
Kräuter  
herbal  
Herbivora [atau: "maun"]  
der  
Pflanzenfresser  
hewan  
heteroseksual  
 
heteroseksuell  
seks  
hewan  
das  
Tier  
hewan  
hewan  
das  
Viech  
hewan  
hewan peliharaan  
das  
Haustier  
pelihara  
hewan pengerat  
 
Nagetier  
hewan  
hewan timangan  
das  
Haustier  
hewan  
hewan tunggang  
das  
Reittier  
hewan  
hewani  
 
tierisch  
hewan  

Dictionarium v1.0.4