DICTIONARIUM Wörterbuch  https://www.facebook.com/dictionarium  deutsch-indonesisch  bahasa jerman indonesia  German Indonesian
Kamus Jerman-Indonesia online       
  

Daftar kata indonesia jerman
Pindah ke daftar kata jerman indonesia

Alfabet 

                          

Untuk pilihan yang lebih persis 

Dictionarium v1.0.4  Hasil pencarian langsung (KH)


Ada 51 hasil ditemukan:
Bahasa Indonesia Art. Bahasa Jerman Kata dasar
khabar  
 
[siehe "kabar"]  
kabar  
khalayak  
das  
Geschöpf  
khalayak  
khalayak  
die  
Kreatur  
khalayak  
khalayak  
die  
Schöpfung Gottes  
khalayak  
khalayak ramai  
 
(die große) Masse  
khalayak  
khalayak ramai  
die  
Allgemeinheit  
khalayak  
khalayak ramai  
das  
Publikum  
khalayak  
khalayak ramai  
die  
Öffentlichkeit  
khalayak  
khalayak ramai  
 
(die breite) Öffentlichkeit  
ramai  
khalayak ramai  
 
die Menschen  
khalayak  
khalayak sasaran  
die  
Zielgruppe  
sasar  
khamir  
die  
Hefe  
khamir  
khamir  
der  
Hefepilz  
khamir  
khamir ["baking powder"]  
das  
Backpulver  
khamir  
khas  
 
speziell  
khas  
khas  
 
typisch  
khas  
khas  
 
exklusiv  
khas  
khas  
 
besonderes  
khas  
khas  
 
speziell  
khas  
khasanah  
der  
Schatz  
khasanah  
khasanah budaya  
der  
Kulturschatz  
khasanah  
khasanah budaya  
der  
Kulturschatz  
khasanah  
khasiat  
 
hohe Wirksamkeit  
khasiat  
khasiat  
 
besondere Wirkung  
khasiat  
khatulistiwa  
der  
Äquator  
khatulistiwa  
khawatir  
 
furchtsam  
khawatir  
khawatir  
 
angstvoll  
khawatir  
khawatir  
 
ängstlich  
khawatir  
khawatir  
 
besorgt  
khawatir  
khawatir  
 
bange  
khawatir  
khayal  
 
einbilden  
khayal  
khayal  
 
[siehe "khayalan"]  
khayal  
khayalan  
das  
Traumbild  
khayal  
khayalan  
die  
Vorstellung  
khayal  
khayalan  
die  
Fantasie  
khayal  
khayalan  
die  
Phantasie  
khayal  
khayalan  
die  
Einbildung  
khayal  
khianat  
der  
Verrat  
khianat  
khidmat  
 
respektvoll  
khidmat  
khidmat  
 
ehrerbietig  
khidmat  
khotbah  
die  
Predigt  
khotbah  
khusus  
 
speziell  
khusus  
khusus  
 
besonderes  
khusus  
khusus  
 
besondere  
khusus  
khusus  
 
besonderer  
khusus  
khusus  
 
Sonder-...  
khusus  
khusus  
 
besonders  
khusus  
khusus  
 
apart  
khusus  
khusus  
 
speziell  
khusus  
khususnya  
 
im Besonderen  
khusus  
khususnya  
 
besonders, namentlich  
khusus  

Dictionarium v1.0.4